Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jednostki organizacyjne powiatu

Spis jednostek / Pozostałe jednostki

Nazwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze
Adres ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Gora
Kontakt
Telefon
tel/fax 75/ 647 32 36
e-mail:
jeleniagora@winb.wroc.pl
ePUAP:
/pinb-jeleniagora-powiat/skrytka
Zadania
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PINB

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami):
1) zmiana inwestora w decyzjach organu nadzoru budowlanego na wznowienie robot budowlanych (art.40 ust.2)
2) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust.4)
3) przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art.44 ust.1)
4) wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 49b, 50a, 51)
5) badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art.49)
6) sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49, 49a, 49b)
7) wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 49b, 50)
8) wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)
9) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59)
10) przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1)
11) wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3)
12) prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65)
13) wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66)
14) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1)
15) wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68)
16) wydawanie zarządzeń; umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68)
17) zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69)
18) przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2)
19) nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a )
20) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art.74)
21) przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit.a)
22) obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76)
23) obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76)
24) wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78)
25) zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1)
26) prowadzenie postępowań egzekucyjnych
27) odpowiedzi na skargi i wnioski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

- działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
- postępowaniami administracyjnymi
- postępowaniami egzekucyjnymi
- postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych
- prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej
- obsługą prawną Inspektoratu
- kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego
2) na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500 złotych.
Skład osobowy Jacek Roman  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dominika Molińska - inspektor nadzoru budowlanego

Maciej Jakubiec- inspektor nadzoru budowlanego

Tadeusz Maciołek - inspektor nadzoru budowlanego

Izabela Hajdamowicz-Godawa - starszy referent

Elżbieta Machała - główny księgowy  
Kierownik Jacek Roman
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-03-11 15:26:10
Data utworzenia 2022-02-23
Data udostępnienia 2022-02-23 18:53:37
Osoba odpowiedzialna Starosta Karkonoski
Udostępnił Starosta Karkonoski