Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek:7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
czwartek:7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

ul. Podchorążych 15
pok. 308 (III piętro)
58-508 Jelenia Góra
e-mail: prk@powiatkarkonoski.eu

75/647 31 11 Michał Słomski

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1. zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziała z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, szczególnie w zakresie sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
5. wykonuje inne zadania określone w ustawie lub przepisach odrębnych;
6. współpracuje z właściwymi wydziałami Starostwa Powiatowego oraz Radą Powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów;
7. sporządza i przedkłada Staroście roczne sprawozdanie z działalności
w terminie do 31 marca każdego roku;
8. przekazuje zatwierdzone sprawozdanie właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
9. może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
10. może występować w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
11. podejmuje i przeprowadza mediację w celu polubownego załatwiania spraw pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem;
12. może występować z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
13. przygotowuje pisma interwencyjne oraz monity do przedsiębiorców;
14. analizuje wzorce projektów umów proponowanych konsumentom przez przedsiębiorców;
15. udziela pomocy konsumentom przy sporządzaniu projektów pozwów i pism procesowych oraz przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do wniesienia powództwa w sprawach konsumenckich;
16. przekazuje wnioski konsumentów zgodnie z właściwością miejscową.

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać konsumenci, tj. osoby, które nabywają towar (rzecz ruchomą) bądź też zawierają umowę z przedsiębiorcą dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą.

Porady prawne mieszkańcom powiatu karkonoskiego udzielane są:

* osobiście
* telefonicznie,
* korespondencyjnie.

Rzecznik udziela porad i informacji bezpłatnie.

Zwracając się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów konsumenci powinni posiadać wniosek o interwencję (wzór wniosku w załączniku)zawierający:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon wnioskodawcy,
2) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z jego danymi adresowymi,
3) szczegółowy opis sprawy,
4) sprecyzowanie żądań (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy),
5) do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:
* dowód zakupu (paragon, faktura) bądź umowę o świadczenie usługi, której sprawa dotyczy
* zgłoszenie reklamacyjne
* odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy
* wszelką korespondencję w sprawie.

Dokumenty można składać osobiście bądź przesłać pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.