Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
E-mail: zko@powiatkarkonoski.eu
jeleniagora@czkw.wroc.pl

75/ 647 31 05 Edyta Kluczyńska - Dyrektor
75/ 647 31 04 Tomasz Kozłowski - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
75/ 647 31 04 KArolina Słabicka - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
75/ 647 31 08 Całodobowy dyżur

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i koordynowaniem przygotowań oraz realizację przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem medycznym i obronnością na terenie powiatu, a w szczególności:

A. W zakresie bezpieczeństwa
1. Realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
2. Przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedkładaniu dokumentów i informacji o ich pracy.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa.
4. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego.

B. W zakresie zarządzania kryzysowego
1. Planowanie działania w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
2. Zabezpieczenie kierowania, przez Starostę Jeleniogórskiego, monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
3. Opracowanie i aktualizacja przy współudziale wydziałów Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych służb inspekcji i straży planu zarządzania kryzysowego.
4. Realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego.
5. Opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
6. Sprawdzanie i przedkładanie Staroście Jeleniogórskiem do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego.
7. Na polecenie Starosty organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningówz zakresu zarządzania kryzysowego.
8. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
9. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym współdziałanie z ABW w tym zakresie.
10. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
11. Nadzorowanie przygotowania i zapewnienia działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
12. Koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i prowadzenia ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym.
13. Opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych umożliwiającej właściwą organizację prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych.
14. Planowanie i rozdzielanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zarządzania kryzysowego.
15. Przygotowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz jego wyposażenie w niezbędny sprzęt środki łączności i urządzenia zapewniające funkcjonowanie, w tym planowanie wydatków związanych z przygotowaniem i utrzymaniem PCZK.
16. Planowanie i organizowanie łączności dla potrzeb kierowania akcjami ratowniczymi.
17. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
18. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
19. Planowanie wsparcia organów kierującymi działaniami na szczeblu gminy.
20. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
21. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
22. Przygotowanie decyzji o wprowadzeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.
23. Wprowadzanie określonych przepisami ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.
24. Przygotowywanie wniosków do Wojewody Dolnośląskiego o wprowadzenie na terenie powiatu lub jego części stanu klęski żywiołowej.
25. Obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

C. W zakresie realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
5. Współdziałanie z podmiotami prowadzonymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
6. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.
7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

D. W zakresie obrony cywilnej
1. Planowanie działania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
2. Opracowanie i aktualizacja przy współudziale wydziałów Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych służb inspekcji i straży planu obrony cywilnej.
3. Nadzorowanie i koordynowanie opracowania planu obrony cywilnej w gminach.
4. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz udzielania pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej.
5. Nadzorowanie przygotowania i zapewnienia działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, jak również przeprowadzania okresowych treningów doskonalących.
6. Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych związanych z przygotowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń.
7. Nadzorowanie tworzenia, przygotowania do działania i działania formacji obrony cywilnej, a także udzielania w tym zakresie pomocy urzędom gmin.
8. Koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i prowadzenia ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym.
9. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną.
10. Planowanie i nadzorowanie realizacji szkolenia i ćwiczeń z kadrą kierowniczą: Starostwa, urzędów gmin, przedsiębiorstw, instytucji oraz formacji obrony cywilnej.
11. Nadzorowanie przygotowania planu ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewidencji tych dóbr.
12. Kontrolowanie przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia w miastach, wsiach, zakładach pracy i środkach transportu.
13. Planowanie i rozdzielanie środków finansowych przeznaczonych na realizację obrony cywilnej.
14. Nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem na czas pokoju i wojny dostaw wody dla potrzeb ludności, zakładów pracy, likwidacji skażeń oraz dla celów przeciwpożarowych.
15. Nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją i przygotowaniem ochrony przed skażeniami i środkami rażenia płodów rolnych, zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych.
16. Współdziałanie z Aeroklubem Jeleniogórskim w sprawach dotyczących przygotowania patroli powietrznego rozpoznania skażeń.
17. Współdziałanie w zakresie udziału sił w powiatowym systemie wykrywania skażeń z:
- Komendą Miejską Policji;
- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
- Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry;
- Wydziałem Oświaty, Kultury i Zdrowia;
- Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
18. Wyposażenie i utrzymanie magazynu obrony cywilnej.
19. Nadzorowanie gospodarki sprzętem obrony cywilnej przeznaczonym dla potrzeb formacji i ludności powiatu.
20. Nadzorowanie magazynów sprzętu obrony cywilnej na terenie Powiatu.
21. Przygotowanie stanowiska kierowania oraz jego wyposażenie w niezbędny sprzęt środki łączności i urządzenia zapewniające funkcjonowanie.
22. Planowanie i organizowanie łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną, oraz akcjami ratowniczymi.
23. Planowanie wydatków finansowych związanych z przygotowaniem i utrzymaniem stanowiska kierowania.
24. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb realizacji zadań obrony cywilnej.
25. Inspirowanie prowadzenia działalności popularyzacyjnej w dziedzinie OC oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi, a także ośrodkami masowego przekazu.
26. Planowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem urządzeń specjalnych.
27. Planowanie i prowadzenie kontroli realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w gminach.

E. W zakresie ochrony przeciwpożarowej
1. W imieniu Starosty określenie zadań krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego, koordynowanie jego funkcjonowania oraz kontrola wykonywania wynikających stąd zadań.
2. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska przygotowuje kierowanie tym systemem.
3. Prowadzenie analiz i opracowanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
4. Prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.
5. Budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
6. Organizacja systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie powiatu.

F. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej
1. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
2. Wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
3. W imieniu Starosty ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
4. Opiniowanie dokumentów planistycznych gmin Powiatu Jeleniogórskiego, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki bezpieczeństwa w tym zagrożenia powodziowego.

G. W zakresie realizacji systemu ratownictwa medycznego
1. Opracowanie i przesłanie Wojewodzie Dolnośląskiemu informacji i danych, niezbędnych do opracowania i aktualizacji planu działania systemu ratownictwa medycznego na obszarze województwa;
2. Rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia na obszarze powiatu.

H. W zakresie powszechnego obowiązku obrony
1. Planowanie działania w zakresie realizacji zadań obronnych.
2. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb realizacji zadań obronnych.
3. Planowanie i realizowanie przygotowań obronnych oraz zadań podczas osiągania podwyższonej obronności państwa i działaniem w czasie wojny.
4. Planowanie i realizacja prac związanych z utrzymaniem w stałej gotowości stanowiska kierowania.
5. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
6. Udział w opracowaniu i uaktualnianiu we współdziałaniu z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Prawnego:
- regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny;
- dokumentacji stałego dyżuru.
7. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych.
8. Koordynacja realizacji zadań obronnych w wydziałach Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
9. Współdziałanie z organami administracji publicznej w realizacji zadań obronnych.
10. Udział w pracach związanych z opracowaniem programu mobilizacji gospodarki w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych ludności powiatu.
11. Organizacja kwalifikacji wojskowej.
12. Udział w pracach związanych z reklamacją radnych i pracowników Starostwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
13. Organizowanie szkolenia obronnego kadry kierowniczej Starostwa.
14. Prowadzenie i szkolenia treningów zgrywających funkcjonowania stałego dyżuru.
15. Prowadzenie szkolenia i treningów uruchomiania akcji kurierskiej i dostarczania dokumentów powołania na wypadek mobilizacji Sił Zbrojnych.
16. Planowanie potrzeb finansowych na pokrycie planowanych zadań obronnych.

I. W zakresie ochrony informacji niejawnych
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej.
2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych.
3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
4. Przegląd materiałów niejawnych.
5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
6. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.

J. W zakresie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami
1. Zapewnienie składania przez powiatowe służby, inspekcje i straże wymaganych przepisami ustaw informacji z ich działania dla organów powiatu i Starosty.
2. Obsługa ustawowych kompetencji organów powiatu i Starosty względem powiatowych służ, inspekcji i straży.
3. Sporządzanie projektów porozumień w sprawie realizacji zadań wspólnych z Jelenią Górą – miastem na prawach powiatu przez powiatowe służby inspekcje i straże.
4. Sprawowanie w imieniu Starosty merytorycznego nadzoru nad realizacją w/w porozumień.