Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wydział Organizacyjny

ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
E-mail: organizacyjny@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 31 30 - Sekretariat Wydziału
75/ 647 31 30 - Aneta Fuzowska - Dyrektor
75/ 647 31 30 - Violetta Wieszkowska - stanowisko ds. archiwizacji
75/ 647 31 35 - Marta Strzelczyk - Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych
75/ 647 31 22 - Maria Huk - Z-ca Dyrektora ds. technicznych
75/ 647 31 22 - Violetta Krzemińska - ds. skarg, wniosków i petycji oraz spraw społecznych
75/ 647 31 33 - Małgorzata Mroczkowska - ds. obsługi posiedzeń Zarządu
75/ 647 31 34 - Marzena Chabros - ds. organizacji pozarządowych oraz profilu zaufanego
75/ 647 31 10 - Ewa Gadzialska -  ds. obsługi Zarządu
75/ 647 31 20 - Ewa Jankowska  ds. zaopatrzenia
75/ 647 31 23 -  - ds. administrowania nieruchomościami
75/ 647 31 24 - Sylwia Koszuta - ds. obsługi finansowej i spraw socjalnych
75/ 647 31 25 - Katarzyna Wierzbicka/ Anna Zasiadła - Punkt Kancelaryjny (ul. Kochanowskiego 10)
75/ 647 31 26 - Aneta Brzuszczak - Punkt Kancelaryjny (ul. Podchorążych 15)

Do zakresu działania Wydziału należy:
1) opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa;
2) rejestracja aktów prawnych Zarządu i Starosty;
3) rejestracja umów cywilnoprawnych oraz porozumień
4) rejestracja poleceń wyjazdów służbowych (delegacji służbowych);
5) obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu;
6) obsługa administracyjno-biurowa posiedzeń Zarządu;
7) sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących prac Zarządu;
8) opracowywanie informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
9) prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków wpływających do Starosty i Zarządu Powiatu;
10) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem petycji, skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę, Członka Zarządu Powiatu;
11) organizowanie konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze i przeprowadzenie służby przygotowawczej oraz rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi;
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa;
13) realizowanie zadań z zakresu polityki szkoleniowej, w tym podnoszenia przez pracowników wiedzy i kwalifikacji zawodowych;
14) koordynowanie systemu ocen pracowniczych;
15) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
16) sporządzanie analiz kadrowych;
17) organizacja i koordynacja praktyk uczniów i studentów, absolwenckich oraz staży dla bezrobotnych;
18) gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Starostwie;
19) koordynacja spraw związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu Karkonoskiego;
20) realizacja zadań Starosty wynikających z ustaw Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach, w tym zadań nadzorczych, a także prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, oddziałów terenowych stowarzyszeń oraz fundacji;
21) sporządzanie i udostępnianie do publicznego wglądu wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;
22) ewidencjonowanie zamówień na pieczęcie, zlecanie realizacji zamówień, ewidencjonowanie i rozdział pieczęci, egzekwowanie zwrotu i ich rozliczanie;
23) ewidencjonowanie upoważnień Starosty do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania określonych spraw;
24) realizacja zadań Powiatu wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy;
25) prowadzenie archiwum zakładowego;
26) przeprowadzenie czynności kontrolnych wynikających z zadań zrealizowanych przez Wydział;
27) realizacja zadań wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych;
28) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów określających kierunki rozwoju Powiatu, koordynacja prac nad opracowywanymi programami sektorowymi Powiatu;
29) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój Powiatu, zgodnie z przyjętym Programem Rozwoju;
30) obsługa kompetencji organów powiatu w zakresie opracowywania i realizacji Programu Rozwoju Powiatu
31) inicjowanie i koordynowanie realizowanych projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych;
32) opracowywanie informacji zbiorczych i sprawozdań z realizowanych przez Wydział zadań inwestycyjnych;
33) współpraca z jednostkami samorządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
34) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu;
35) współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie rozwoju gospodarczego Powiatu;
36) propagowanie i realizowanie programów związanych z integracją europejską;
37) realizowanie zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami Starostwa wraz z wyposażeniem;
38) rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie kompetencji Wydziału;
39) prowadzenie ewidencji wyposażenia Starostwa w księgach inwentarzowych, we współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawach finansowo-budżetowych;
40) zaspokajanie potrzeb Starostwa i Rady w zakresie transportu;
41) realizowanie zadań w zakresie prowadzenia punktów kancelaryjnych;
42) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej;
43) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;
44) sporządzanie sprawozdań dotyczących nieruchomości Starostwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami