Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami



ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
II piętro
e-mail: geodezja@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 32 28 Sekretariat
75/ 647 32 27 Aleksandra Mucharska - Dyrektor
75/ 647 32 26 Magdalena Kuźniar - Zastępca Dyrektora
75/ 647 32 22 Małgorzata Makowska - stan. ds. gospodarki nieruch.
75/ 647 32 23 Izabela Dzikowska - stan. ds. geodezji, kartografii
75/ 647 32 24 Małgorzata Patryjas - stan. ds. gosp. nieruchomościami
75/ 647 32 29 Bartosz Masłowiec - stan. ds. admin. nieruchomościami
75/ 647 32 25 Monika Klimek-Rozmus - stan. ds. użytkowania wieczyst.

Do zakresu działania Wydziału należy:
1) sprawowanie w imieniu Starosty Jeleniogórskiego nadzoru nad realizacją przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości,
2) realizacja zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
3) realizacja zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:
- przygotowanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączanie gruntów
rolnych z produkcji rolnej,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rekultywacji gruntów
zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk
żywiołowych,
- przygotowanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
ustalania kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz decyzji uznających
rekultywację za zakończoną,
- prowadzenie rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zestawienia
gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu.
4) realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
5) przygotowanie decyzji dotyczących przyznania prawa własności działek "dożywocia" rolnikom i ich zstępnym, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
6) prostowanie treści aktów nadania i orzeczeń o wykonaniu aktu nadania na podstawie Dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz Dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
7) realizacja zadań ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a) gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości i zasobem nieruchomości Skarbu
Państwa,
b) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami kraju
na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub ceny sprzedaży budynków
lub lokali;
c) wydawanie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd;
d) ustalanie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości; w tym prowadzenie postepowań w sprawie aktualizacji opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
e) ustalanie innego niż - 31 marzec - terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;
f) prowadzenie postępowania w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanej ze zmianą
sposobu korzystania z nieruchomości;
g) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania bonifikat od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej
i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym, których dochód
miesięczny nie przekracza na jednego członka rodziny 50 % średniego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku
poprzedniego;
h) przygotowywanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu;
i) wywłaszczanie nieruchomości, w tym ustalanie odszkodowań za wywłaszczone
nieruchomości;
j) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;
8) realizacja zadań z ustawy o transporcie kolejowym - ustalanie odszkodowania w przypadku braku umowy stron za wycinkę drzew i krzewów utrudniających widoczność;
9) realizacja ustawy Ordynacja podatkowa - prowadzenie postępowania w sprawie przejmowania nieruchomości w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa.
10) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej do nieruchomości przekazywanej Agencji Mienia Wojskowego;
11) realizacja ustawy o lasach - wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie wieczystej osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych;
12) realizacja ustawy Prawo wodne - prowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa.
13) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.