Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Dróg Powiatowych

Wydział Dróg Powiatowych

ul. Podchorążych 15
58-506 Jelenia Góra
E-mail: wdp@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 32 90 Edyta Klukiewicz - stanowisko ds. drogownictwa i admin.
75/ 647 32 91 Grzegorz Pietrzak - Dyrektor
75/ 647 32 92 Andrzej Strzelczyk - Z-ca Dyrektora
75/ 647 32 93 Edward Bojęć - stanowisko ds. ubezpieczeń i szkód
75/ 647 32 88 Patrycja Kruze - stanowisko ds. ubezpieczeń i szkód, wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne i decyzji o zajęcie pada drogowego
75/ 647 32 89 Karolina Kulig - stanowisko ds. inwestycji i uzgodnień
75/ 647 32 93 Jacek Falkowski - stanowisko ds. inwestycji i uzgodnień
75/ 647 32 93 Piotr Dyła - stanowisko ds. inwestycji i inżynierii ruchu

Wydział realizuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 w/w ustawy;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu nabezpieczeństwo ruchu drogowego;
12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
20) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy;
22) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.dnostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.