Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna / Informacje podstawowe

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Karkonoskim

 

 

Powiat Karkonoski utworzył na swoim terenie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, w których może być świadczona mediacja.

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej pomocy obywatelskiej udziela się w lokalach udostępnionych przez gminy Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice Podgórzyn, Stara Kamienica i Szklarska Poręba, a także w Jeleniej Górze, w budynku Starostwa przy ul. Podchorążych 15. Z mediacji można skorzystać w Kowarach, Podgórzynie i Szklarskiej Porębie.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Szczegółowe informacje o dyżurach oraz rejestracji wizyt.
Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie rządowej pod adresem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/
Ponadto mieszkańcy mogą także korzystać z innych form doradztwa.
Po uzyskaniu porady anonimową opinię można przekazać:
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra,
telefonicznie pod nr 75 64 73 111
albo wiadomością poczty e-mailem na adres: porady.prawne@powiatkarkonoski.eu

W załączeniu wzór opinii (opinia o poradzie)
Lokale dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo: Jelenia Góra ul. Podchorążych 15 - Starostwo Powiatowe; Kowary ul. Staszica 18 - Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej; Piechowice Urząd Miasta, ul. Kryształowa 49; Podgórzyn ul. Żołnierska 13 - Centrum Aktywności Społecznej Pogórze; Stara Kamienica ul. Kamienicka 11 -  Urząd Gminy; Szklarska Poręba - Jedności Narodowej 11 - MOPS; Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 2 A - GOPS; Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 - GOPS; Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 Urząd Miasta Budynek B;