Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Starostwo Powiatowe

Struktura organizacyjna / Wydział Oświaty i Zdrowia

Wydział Oświaty i Zdrowia

ul. Podchorążych 15
58-500 Jelenia Góra
III piętro
e-mail: oswiata@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 33 03 Sylwester Urbański - Dyrektor
75/ 647 33 02 Katarzyna Pyziak - stan. ds. kierowania do kształcenia specjalnego
75/ 647 33 04 Danuta Eszrych - stan. ds. nadzoru, kontroli i organizacji oświaty
75/ 647 33 05 Mirosław Konieczny
75/ 647 33 07 Iwona Stryjewska - stan. ds. informacji oświatowych
75/ 647 33 08 Dorota Wyrwa - stan. ds. ekonomicznych i planowania

Zadania Wydziału:
1. analiza rocznych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu, wniosków o udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, innych planowanych zadań z zakresu edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia;
2. opracowywanie propozycji do projektu budżetu Powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" oraz dziale 851 "Ochrona zdrowia" oraz informacji z wykonania planu budżetu Powiatu w tych działach;
3. przygotowywanie propozycji dokonania zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych w działach 801, 854 i 851 oraz podziału dodatkowych kwot subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania z zakresu działania Wydziału;
4. podejmowanie działań w celu pozyskiwania do budżetu powiatu dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału;
5. realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne;
6. promowanie działań edukacyjnych i ochrony zdrowia realizowanych na terenie Powiatu;
7. wykonywanie zadań wynikających z umów i porozumień z innymi podmiotami w zakresie edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia.
8. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu z zakresu działania Wydziału;
9. prowadzenie nadzoru w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu;
10. prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowości danych stanowiących podstawę udzielania dotacji z budżetu Powiatu niepublicznym jednostkom oświatowym;
11. realizowanie zadań związanych z tworzeniem bazy danych Systemu Informacji Oświatowej dotyczących szkół i placówek na szczeblu Powiatu;
12. prowadzenie spraw związanych z możliwością zakładania na terenie Powiatu przez osoby prawne i fizyczne niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
13. prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek, które uzyskały wpis do powiatowej ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych;
14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu niepublicznej jednostce oświatowej;
15. wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej Powiatu;
16. prowadzenie spraw związanych z realizacją orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dotyczącego spełniania obowiązku szkolnego lub nauki w szkołach specjalnych lub ośrodkach objętych systemem oświaty przez dzieci lub młodzież zamieszkałą na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Współdziałanie w tym zakresie z innymi powiatami na terenie kraju;
17. wykonywanie zadań wynikających z procedury dokonywania oceny pracy dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych oraz przygotowanie projektu oceny pracy dyrektora;
18. prowadzenie spraw związanych z nadaniem nauczycielowi szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz postępowania wyjaśniającego do odwołania się nauczyciela od decyzji w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wydanej przez dyrektora jednostki prowadzonej przez Powiat;
19. prowadzenie rejestru wydanych nauczycielom zaświadczeń związanych z egzaminem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
20. prowadzenie rejestru wydanych przez Starostę Jeleniogórskiego decyzji w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
21. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu nagród specjalnych za osiągnięcia zawodowe;
22. koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli, w tym z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat;
23. wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem stypendium Starosty Jeleniogórskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat;
24. analizowanie projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek przed zatwierdzeniem organizacji roku szkolnego;
25. współdziałanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną i organizacjami związków zawodowych w sprawach wymagających uzgodnienia, porozumienia lub opinii;
26. prowadzenie akt osobowych dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz przygotowywanie projektów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.