Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wydział Organizacyjny

ul. Jana Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
E-mail: organizacyjny@powiatkarkonoski.eu

75/ 647 31 30 - Sekretariat Wydziařu
75/ 647 31 30 - Ewa Gralik-Żmudzińska - Dyrektor
75/ 647 31 30 - Violetta Wieszkowska - stanowisko ds. archiwizacji
75/ 647 31 35 - Marta Strzelczyk - Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych
75/ 647 31 22 - Maria Huk - Z-ca Dyrektora ds. technicznych
75/ 647 31 31 - Małgorzata Mroczkowska - ds. obsługi posiedzeń Zarządu
75/ 647 31 34 - Marzena Chabros - ds. organizacji pozarządowych/ PROFILU ZAUFANEGO
75/ 647 31 10 - Ewa Gadzialska -  ds. obsługi Zarządu
75/ 647 31 20 - Ewa Jankowska  ds. zaopatrzenia
75/ 647 31 23 - Emil Fuzowski - ds. administrowania nieruchomościami
75/ 647 31 24 - Ewa Marfiana - ds. obsługi finansowej i spraw socjalnych
75/ 647 31 25 - Katarzyna Wierzbicka - Punkt Kancelaryjny (ul. Kochanowskiego 10)
75/ 647 31 26 - Sylwia Koszuta - Punkt Kancelaryjny (ul. Podchorążych 15)

Do zakresu działania Wydziału należy:
1) opracowywanie projektu i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa,
2) rejestracja aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3) rejestracja umów cywilnoprawnych,
4) rejestracja poleceń wyjazdów służbowych (delegacji służbowych),
5) obsługa sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu,
6) obsługa administracyjno-biurowa posiedzeń Zarządu,
7) sporządzanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących prac Zarządu Powiatu,
8) opracowywanie informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
9) prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków wpływających do Starosty i Zarządu Powiatu,
10) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem petycji, skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę, Etatowego Członka Zarządu, Zarząd Powiatu,
11) organizowanie konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze i przeprowadzenie służby przygotowawczej oraz rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi,
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział Oświaty i Zdrowia,
13) realizowanie zadań z zakresu polityki szkoleniowej, w tym podnoszenia przez pracowników wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
14) koordynowanie systemu ocen pracowniczych,
15) załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
16) sporządzanie analiz kadrowych,
17) organizacja i koordynacja praktyk uczniów i studentów, absolwenckich oraz staży dla bezrobotnych,
18) gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Starostwie,
19) koordynacja spraw związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów do Rady Powiatu Jeleniogórskiego,
20) realizacja zadań Starosty wynikających z ustaw: Prawo o stowarzyszeniach i o Fundacjach, w tym nadzorczych, a także m. in. prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń: zwykłych, klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, oddziałów terenowych stowarzyszeń oraz fundacji,
21) sporządzanie i udostępnianie do publicznego wglądu wykazu jednostek organizacyjnych powiatu,
22) ewidencjonowanie zamówień na pieczęcie, zlecanie realizacji zamówień, ewidencjonowanie i rozdział pieczęci, egzekwowanie zwrotu i ich rozliczanie,
23) ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie porozumień,
24) ewidencjonowanie upoważnień Starosty do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania określonych spraw,
25) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
26) koordynowanie realizacji zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem dla Powiatu podstron Biuletynu Informacji Publicznej,
27) zarządzanie statystyczną sprawozdawczością w formie elektronicznej ,
28) sporządzanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzanie jego konsultacji społecznych i ogłaszanie wyników oraz sprawozdania z realizacji programu,
29) prowadzenie archiwum zakładowego,
30) przeprowadzanie - na podstawie udzielonych przez Starostę upoważnień - czynności kontrolnych, wynikających z zadań realizowanych przez wydział